Czynniki ryzyka naczyniowego i neuropatia cukrzycowa ad 7

Ponadto 500 losowo wybranych osobników w kohorcie przeszło badania przewodzenia nerwu rąk i nóg podczas obserwacji; istniał istotny związek między zwolnieniem przewodzenia nerwów a liczbą nieprawidłowych kryteriów stosowanych do określenia neuropatii. Ocena neuropatii obejmuje środki, które są podatne na różne stopnie subiektywności lub stronniczości obserwatora. Jednak te błędy pomiarowe mogą jedynie niedoszacować statystycznego znaczenia związku między czynnikami ryzyka a chorobą.
Wyjaśnienie czynników ryzyka dla neuropatii jest ważne, biorąc pod uwagę związek między czynnikami ryzyka a zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością związaną z cukrzycą.23 Śmiertelność u pacjentów z neuropatią jest wysoka, a przyczyną zgonu jest często choroba niedokrwienna serca.23,24 Poprzedni krzyżyk -sektorowe badania wykazały związek między neuropatią i wzrostem, 25 paleniem papierosów, 26 niskimi poziomami cholesterolu HDL, 19 i nadciśnieniem tętniczym19,27 oprócz ustalonych czynników ryzyka, poziomu glikemii i czasu trwania cukrzycy. Stwierdzono, że nadciśnienie jest silnym czynnikiem ryzyka neuropatii u 463 młodych pacjentów z cukrzycą typu 1. Continue reading „Czynniki ryzyka naczyniowego i neuropatia cukrzycowa ad 7”

Molecular Cancer Therapeutics: strategie wykrywania i rozwoju leków

W tej znakomitej i aktualnej książce George Prendergast stworzył grunt dla akademickich naukowców zajmujących się akademickimi naukami o wyzwaniach związanych z opracowywaniem nowoczesnych leków. Rosnące oczekiwania opinii publicznej, że postęp naukowy w badaniach nad rakiem powinien zostać jak najszybciej zastosowany w medycynie klinicznej, sprawił, że nawet najbardziej podstawowym naukowcom udało się zdobyć trochę wiedzy na temat odkrywania i opracowywania leków. Ponadto zmienia się krajobraz współczesnych badań biomedycznych, zarówno w swojej wrodzonej strukturze, jak iw typach zaangażowanych pracowników i instytucji. Nowe terapie są teraz racjonalnie opracowane, aby zająć się określonymi aspektami komórek nowotworowych, w oparciu o nasze rosnące molekularne zrozumienie biologii raka. Ponadto podstawowe obserwacje naukowe, które są istotne z punktu widzenia farmacji, są coraz częściej wprowadzane na dużych uniwersytetach badawczych iw rosnącym legionie (lub kurczącym się, w zależności od cyklu gospodarczego) małych firm biotechnologicznych. Continue reading „Molecular Cancer Therapeutics: strategie wykrywania i rozwoju leków”

Cytoplazmatyczna nukleofosminina w ostrej białaczce szpikowej z normalnym kwasem cd

1. Mutacje NPM w 161 okazach białaczek szpikowych i nowotworach limfoidalnych. Przebadaliśmy 161 próbek pod kątem mutacji NPM: 52 próbki NPMc + AML, 56 NPMc-AML, 9 przypadków przewlekłej białaczki szpikowej i 44 nowotworów limfoidalnych (Tabela 1). Próbki od pięciu pacjentów z NPMc + AML analizowano zarówno w diagnozie, jak iw remisji. W celu analizy kodującego regionu NPM, .g RNA retrowirusowywano z użyciem systemu Thermoscript RT-PCR (Invitrogen). Continue reading „Cytoplazmatyczna nukleofosminina w ostrej białaczce szpikowej z normalnym kwasem cd”

Cytoplazmatyczna nukleofosminina w ostrej białaczce szpikowej z normalnym kwasem ad 10

Jest jednak bardziej prawdopodobne, że mutacja NPM i dyslokacja cytoplazmatyczna NPM są pierwotnymi zdarzeniami białaczkowymi. Mutacja może zakłócać normalne funkcje NPM – w tym stabilizację p53 w jądrze, gdy DNA ulega uszkodzeniu9,10 i bezpośrednie oddziaływanie z supresorowym genem nowotworowym ARF w celu regulacji cyklu komórkowego34 – przez sekwestrację białka w cytoplazmie. Mutacja może również zakłócać inne funkcje NPM, które zostały zmapowane w regionie C-końcowym, takie jak wiązanie kwasu nukleinowego, wiązanie 35 ATP, 36 i stymulacja aktywności polimerazy DNA .37. Nasze odkrycia mają szereg implikacji diagnostycznych i prognostycznych. Wykrywanie cytoplazmatycznego NPM za pomocą czułego, swoistego, prostego, niedrogiego i szybkiego testu na odcinkach parafiny z próbek trepaniny szpiku kostnego lub skrzepów szpikowych można zastosować w celu wykluczenia nawracających zaburzeń chromosomowych. Continue reading „Cytoplazmatyczna nukleofosminina w ostrej białaczce szpikowej z normalnym kwasem ad 10”

Klopidogrel w porównaniu z aspiryną i esomeprazolem w zapobieganiu krwawienia z nawrotów wrzodu ad 7

Alternatywnie pacjenci, u których występują współistniejące współistniejące schorzenia, mogą mieć predyspozycje do rozwoju wrzodów, nawet w przypadku braku zakażenia H. pylori lub stosowania NLPZ.23 Klopidogrel prawdopodobnie spowodował krwawienie z nawrotowych owrzodzeń u tych pacjentów wysokiego ryzyka. Optymalna dawka inhibitorów pompy protonowej u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka z powodu stosowania aspiryny pozostaje nieokreślona. Jedno z badań wykazało, że wśród osób zażywających kwas acetylosalicylowy z krwawieniem z wrzodu w wywiadzie, które otrzymywały lanzoprazol w dawce 30 mg raz na dobę, częstość nawracających krwawień w ciągu 12 miesięcy wynosiła 1,6%. Jednak górna granica 95-procentowego przedziału ufności wynosiła aż 9,0% 5. Continue reading „Klopidogrel w porównaniu z aspiryną i esomeprazolem w zapobieganiu krwawienia z nawrotów wrzodu ad 7”

Wpływ umiarkowanego spożywania alkoholu na funkcje poznawcze u kobiet ad 7

Błędne klasyfikowanie spożycia alkoholu lub poznania doprowadziłoby do niedoszacowania skojarzeń. Nie można wykluczyć, że kobiety o słabym poznaniu zmniejszyły spożycie alkoholu (odwrotna przyczynowość). Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, ponieważ wyraźnie wykluczyliśmy cięższych pijących i ograniczyliśmy nasze analizy do osób o stabilnych wzorcach spożycia alkoholu.
Wreszcie, może być niekontrolowane zakłócanie. Umiarkowane osoby pijące mają kilka korzystnych cech zdrowotnych, które mogą wpływać na funkcje poznawcze, takie jak zmniejszenie częstości występowania cukrzycy. Continue reading „Wpływ umiarkowanego spożywania alkoholu na funkcje poznawcze u kobiet ad 7”

Amiodaron lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator do zastoinowej niewydolności serca ad 7

Nie jest zaskakujące, że terapia ICD ma powikłania związane z chirurgią i długoterminowymi ograniczeniami w zarządzaniu, ale korzyść w zakresie przeżycia związana z prostą, tylko szokową terapią ICD przewyższa wszelkie niedociągnięcia tego podejścia. Umieszczenie naszych wyników w porównaniu z wynikami innych badań dotyczących terapii ICD stawia pewne trudności. W dwóch poprzednich badaniach oceniano rolę terapii ICD u pacjentów z CHF – Amiodarone versus wszczepialny test kardiovertera-defibrylatora (AMIOVIRT) 3 i DEFINITE trial4 – ale tylko wśród osób z kardiomiopatią niein- tezową. AMIOVIRT losowo wyznaczył 103 pacjentów w klasie I, II lub III wg NYHA, którzy mieli LVEF 35 procent lub mniej i mieli nieprzytomny częstoskurcz komorowy podczas ambulatoryjnego monitorowania do amiodaronu lub dwukomorowych ICD zaprogramowanych tylko jako wstrząs VVI (Strickberger A: komunikacja osobista) . Nie zaobserwowano przewagi śmiertelności, gdy po dwóch latach przerwano proces. Continue reading „Amiodaron lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator do zastoinowej niewydolności serca ad 7”

Przypadek 29-2004: Kobieta z ostrym początkiem bólu i gorączki w klatce piersiowej

Odnosząc się do niedawnego zapisu przypadku (wydanie 16 września) na temat 75-letniej kobiety z ostrym początkiem bólu w klatce piersiowej, a następnie gorączki, podważałbym decyzję o rozpoczęciu empirycznej lewofloksacyny po otrzymaniu próbek do hodowli. Prezentacja obejmowała gorączkę, objawy ogólnoustrojowe, objawy sercowe, szmer i nieprawidłowe wyniki analizy moczu u pacjenta ze znaną (choć łagodną) chorobą zastawkową. Dlatego też sądziłem, że zapalenie wsierdzia znajdzie się na szczycie (lub blisko góry) diagnozy różnicowej, chociaż szmer nie był typowy dla niedomykalności mitralnej i nie słyszano szmeru zwrotnego aorty. Nie było żadnych objawów związanych z moczem, a stężenie azotynów w moczu nie było zgłaszane. Mając to na uwadze, czy nie byłoby argumentu za powstrzymaniem się od antybiotyków i uzyskaniem kolejnych seryjnych hodowli krwi lub natychmiastowego rozpoczęcia empirycznego leczenia zapalenia wsierdzia, w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Continue reading „Przypadek 29-2004: Kobieta z ostrym początkiem bólu i gorączki w klatce piersiowej”

Autoimmunologiczny zespół limfoproliferacyjny i perforynę

Rodowód pacjenta. Mutacja Fas została odziedziczona po zdrowym ojcu pacjenta, podczas gdy wariant Prf1 N252S znaleziono u wszystkich członków tej rodziny.
Clementi i in. (Wydanie 30 września) opisuje występowanie autoimmunologicznego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS) i chłoniaka u pacjenta z heterozygotyczną mutacją Fas i heterozygotyczną mutacją genu perfryny (Prf1). Jest prawdopodobne, że oprócz mutacji Fas, powiązane defekty genetyczne mogły przyczynić się do fenotypu ALPS.2 Jednakże możliwość, że opisany wariant Prf1, który spowodował zastąpienie asparaginy seryną w pozycji 252 białka perforyny (N252S) ), byłby takim związanym czynnikiem jest wątpliwy. Continue reading „Autoimmunologiczny zespół limfoproliferacyjny i perforynę”

Rozszerzone zmiany pracy i ryzyko wypadków pojazdów silnikowych wśród stażystów ad 5

Największą liczbę godzin bez snu jako odsetek miesięcznych raportów przedstawiono w panelu C. Panel D pokazuje liczbę ankiet, w których uczestnicy zgłaszali ponad 40 nieprzerwanych godzin bez snu. Mimo że większość stażystów pracowała na wydłużonych zmianach od 30 do 39 godzin, niektórzy zgłaszali, że pracują znacznie dłużej – prawdopodobnie w niektórych programach pracują weekend siłowy (.48 godzin pracy ciągłej), aby uzyskać jeden wolny weekend. Największa liczba nieprzerwanych godzin, które stażyści zgłosili, że są fizycznie w pracy, wynosiła średnio 27,6 . 10,5 godziny (rysunek 4A). Continue reading „Rozszerzone zmiany pracy i ryzyko wypadków pojazdów silnikowych wśród stażystów ad 5”