Ryzyko złamania po deprywacji androgenów na raka prostaty ad

W celu zapewnienia pełnych informacji wyłączono pacjentów, którzy nie byli zapisani w części A i części B Medicare na 12 miesięcy przed rozpoznaniem, a 12 miesięcy po rozpoznaniu (13 352 przypadki) byli członkami organizacji zajmującej się utrzymaniem zdrowia (17,275 przypadków) lub którego choroba została zdiagnozowana podczas autopsji lub na karcie zgonu (1076 przypadków). Ograniczono porównania do mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę agonisty hormonu uwalniającego gonadotropinę lub przeszli orchiektomię w ciągu sześciu miesięcy po otrzymaniu diagnozy u pacjentów z rakiem prostaty, którzy nie otrzymali żadnego rodzaju leczenia w żadnym momencie po rozpoznaniu. Ograniczenie to wykluczyło 10.158 pacjentów, którzy rozpoczęli terapię agonistami hormonu uwalniającego gonadotropiny lub zostali poddani orchiektomii sześć miesięcy lub dłużej po rozpoznaniu. Przeprowadziliśmy także analizę obejmującą wszystkich pacjentów, którzy otrzymali terapię deprywacji androgenów w ciągu pierwszych 24 miesięcy po postawieniu diagnozy, i ta analiza nie zmieniła znacząco naszych wyników. Ogólnie rzecz biorąc, dane były dostępne dla łącznie 50 613 pacjentów dla próbki podstawowej, z dalszymi badaniami do roku 2001. Zmienne użyte w tym badaniu zostały zdefiniowane w Dodatkowym Dodatku, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org.18-28. Podstawowymi wynikami były złamania i złamania będące skutkiem hospitalizacji. Drugorzędnymi wynikami były nowe rozpoznanie osteoporozy i złamań w określonych miejscach.
Analiza statystyczna
Test chi-kwadrat został użyty do porównania proporcji pacjentów, którzy byli leczeni z deprywacją androgenów zgodnie z różnymi kategoriami cech wyjściowych i do porównania proporcji pacjentów z kośćmi toksycznymi w zależności od obecności lub braku terapii deprywacji androgenów . Metoda Kaplana-Meiera została wykorzystana do wygenerowania oszacowań nieskorygowanego przetrwania bez złamań. Analizy przeżycia przeprowadzono przy użyciu regresji proporcjonalnego hazardu Coxa. Zmienną zależną był czas do pierwszego złamania lub czas do pierwszego złamania, które spowodowało hospitalizację, w zależności od analizowanego wyniku. Pacjenci byli cenzurowani po śmierci, utrata zasięgu w ramach Medicare Część A lub Część B, lub zmiana w zakresie ubezpieczenia w ramach organizacji opieki zdrowotnej. Badanie interakcji między wcześniej określonymi zmiennymi będącymi przedmiotem zainteresowania (wiek, stadium raka, rasa i punktacja na zmodyfikowanej postaci współczynnika współwystępowania Charlsona 18, 19) oraz obecność lub brak terapii deprywacji androgenów w stosunku do względnego ryzyka złamania przeprowadzono za pomocą zastosowanie modelu Coxa. Rasa została określona na podstawie kodów grup rasowych i etnicznych wykorzystywanych w bazie danych SEER.
Liczby potrzebne do wyrządzenia krzywdy obliczono, przyjmując odwrotność różnicy między stopniami złamania skorygowanymi w modelu Coxa w pięć lat po diagnozie dla grupy, która nie otrzymała terapii deprywacji androgenów, a grupą, która je otrzymała. Chociaż liczby potrzebne do wyrządzenia szkód są zwykle zarezerwowane dla analizy badań klinicznych, używamy ich tutaj, aby zapewnić miarę absolutnego wpływu terapii deprywacji androgenów na ryzyko złamania
[więcej w: jula zęby, velashape warszawa, fitolizyna w ciąży ]
[przypisy: choroba wysokościowa, gimnazjum nr 3 skierniewice, gim 3 ]