Łagodna hipotermia śródoperacyjna podczas operacji tętniaka wewnątrzczaszkowego czesc 4

Wskaźniki dobrych wyników porównano w grupach normotermicznych i hipotermii z wykorzystaniem statystyki Cochran-Mantel-Haenszel z miejscem badania i czasem od krwotoku podpajęczynówkowego do operacji jako zmiennymi stratyfikacyjnymi.36 Zgłaszamy skorygowane ilorazy szans i 95-procentowe przedziały ufności dla różnice między stawkami. Analizy podgrup dotyczące pierwotnego wyniku przeprowadzono zgodnie z metodą Grizzle a i wsp. 37. Modele obejmowały terminy leczenia, podgrupy oraz interakcje między leczeniem a podgrupą. Wyniki
Od lutego 2000 r. Do kwietnia 2003 r. 3966 pacjentów poddano operacji tętniaka w 30 ośrodkach uczestniczących; 2856 miał krwotok podpajęczynówkowy. W sumie zakwalifikowano 1183 pacjentów, a do badania zakwalifikowano 1033 pacjentów. Ze względu na zmiany statusu po włączeniu do badania 32 pacjentów nie podlegało randomizacji, co spowodowało całkowitą liczbę 1001 pacjentów. Jeden pacjent stracił czas na obserwację, pozostawiając 1000 pacjentów z naszą populacją skuteczności.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Wyjściową charakterystykę pacjentów przedstawiono w tabeli 1. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w żadnych czynnikach przedoperacyjnych, z wyjątkiem tego, że gorączka (temperatura co najmniej 38,5 ° C w dowolnym momencie) była bardziej powszechna w grupie hipotermii niż w grupa normotermiczna (5 procent vs. 2 procent, P = 0,005). Mediana czasu od krwotoku podpajęczynówkowego do operacji wynosiła 2 dni; 907 pacjentów przeszło operację od 0 do 7 dni po krwotoku, a 93 zrobiło to 8 do 14 dni po krwotoku. Ventriculostomy wykonano przed operacją u 7 procent pacjentów w grupie hipotermii i 9 procent pacjentów w grupie z normotermią.
Opieka okołooperacyjna
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka opieki śródoperacyjnej. Charakterystykę okołooperacyjną przedstawiono w Tabeli 2. Nie było istotnych różnic między grupami poza temperaturą śródoperacyjną i pooperacyjną (P = 0,001), ilością podawanego krystaloidu (P = 0,001) i wydalaniem moczu (P = 0,001). Nie stwierdzono istotnych różnic w warunkach operacyjnych, częstości i czasu trwania czasowego zamknięcia naczynia, liczby pacjentów z ciężkim krwotokiem śródoperacyjnym lub innych zarejestrowanych zmiennych.
Kurs pooperacyjny
Nie było istotnych różnic w liczbie zdarzeń niepożądanych we wczesnym okresie pooperacyjnym (dane nie przedstawione). Dwie godziny po operacji temperatura była niższa w grupie hipotermii (tabela 2), a 25 procent pacjentów w tej grupie pozostawało zaintubowanych, w porównaniu z 13 procentami pacjentów w grupie z normotermią. Dziesięć procent pacjentów w obu grupach było intubowanych 24 godziny po operacji. Z wyłączeniem pacjentów, którzy nadal byli intubowani i uspokajający, 39 procent pacjentów w grupie hipotermii i 42 procent pacjentów w grupie z normotermią miało wzrost od punktu bazowego o 4 lub więcej punktów w skali NIH Stroke Scale, gdy byli badani od trzech do sześciu godzin. po operacji (nie było istotnych różnic między grupami). Wartości te spadły odpowiednio do 27 procent i 28 procent, o 24 godziny (ponownie, nie było znaczących różnic między grupami)
[podobne: polidypsja, jak leczyć nabłonki płaskie w moczu, falsigra opinie ]
[podobne: ciśnienie tętnicze normy, gimnazjum nr 3 w skierniewicach, codzienność w niepłodności ]