Cytoplazmatyczna nukleofosminina w ostrej białaczce szpikowej z normalnym kwasem ad 7

Rozkład podtypów FAB był następujący: M0 (5 pacjentów), M1 (23), M2 (42), M4 (25), M5 (28) i M6 (3). Mutacja FLT3 była obecna u 45 pacjentów (36 procent), a cytoplazmatyczna NPM w 79 (63 procent). Średni wiek pacjentów z nowotworami NPMc + i NPMc wynosił odpowiednio 51,8 i 41,9 lat (P <0,001). Nie było istotnych różnic między dwiema grupami pod względem płci, liczby białych krwinek, podtypów FAB, statusu FLT3 i cech klinicznych.
Spośród 126 pacjentów 90 (71%) miało całkowitą remisję po terapii indukcyjnej. W analizie jednoczynnikowej mniejsza liczba białych krwinek w momencie prezentacji wiązała się z wyższym odsetkiem całkowitej odpowiedzi (78 procent wśród pacjentów z liczbą białych krwinek wynoszącą 80 x 103 na milimetr sześcienny lub mniej w porównaniu do 50 procent wśród osób z liczba białych krwinek powyżej 80 × 103 na milimetr sześcienny) (P <0,003). Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w odsetku całkowitych odpowiedzi u pacjentów z nowotworem NPMc + (77 procent) oraz z guzami NPMc (62 procent) (p = 0,070). Oporność na leczenie miała 9 procent pacjentów z guzami NPMc + i 23 procent pacjentów z guzami NPMc. Płeć, wiek, podtyp FAB i status FLT3 nie były związane ze stopniem całkowitej odpowiedzi.
Tabela 2. Tabela 2. Analiza logistyczno-regresyjna wpływu czynników prognostycznych na odpowiedź na terapię indukcyjną u 126 pacjentów z ostrą białaczką szpikową. Wieloczynnikowy model regresji logistycznej obejmujący liczbę białych krwinek, wiek, lokalizację NPM (jądrową lub cytoplazmatyczną) oraz obecność lub nieobecność mutacji FLT3 wykazał, że mniejsza liczba białych krwinek i ekspresja cytoplazmatyczna NPM są niezależnymi czynnikami prognostycznymi dla całkowitej remisji. Stwierdzono, że liczba białych krwinek powyżej 80 × 103 na milimetr sześcienny ma negatywny wpływ (P = 0,006, iloraz szans, 0,27 [95-procentowy przedział ufności, 0,11 do 0,68]), a wzorzec NPMc + ma pozytywny efekt (P = 0,019, iloraz szans, 2,98 [przedział ufności 95%, 1,2 do 7,4]] (tabela 2).
Mutacje w NPM Exon 12 w NPMc + AML
W żadnej z próbek NPMc + AML nie znaleziono NPM-ALK, 13 NPM-RAR., 14 NPM-MLF1,15 lub jakiekolwiek inne znalezione białko fuzyjne zawierające NPM. Transkrypty odpowiednich genów fuzyjnych nie zostały znalezione przez FISH lub RT-PCR, a FISH nie wykrył innych translokacji NPM. Western blot wykazał jedynie oczekiwany polipeptyd NPM 38 kD. Stwierdzenie dodatniej cytoplazmatyczności za pomocą przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciw C-końcowemu NPM (który nie jest zachowany w białkach fuzyjnych NPM) 5 dodatkowo potwierdziło obecność NPM pełnej długości w cytoplazmie komórek białaczkowych.
Figura 4. Figura 4. Mutacje w eksonie 12 genu Nucleophosmin (NPM) i kodowanym białku. Panel A pokazuje schematyczną reprezentację genu NPM, jak wydedukowano z sekwencji GenBank NM_002520, NM_199185 i AB042278. Kolor zielony wskazuje sekwencje kodujące i żółte nieulegające translacji regiony 3 i 5 . MB oznacza domenę wiążącą metal, domenę kwasową Ac, sygnał lokalizacji jądrowej NLS i domenę wiążącą kwas nukleinowy NAB. Startery do amplifikacji genomowego DNA (NPM1-F i NPM1-R [niebieskie strzałki]) i komplementarnego DNA (NPM1_25F i NPM1_1112R [czerwone groty strzałek]) pokazano w przybliżonych pozycjach powyżej mapy
[więcej w: mikroelementy i makroelementy, choroby układu krwiotwórczego, gruczoł bartoliniego ]
[podobne: sesja z plusem 3 gimnazjum, choroba somatyczna, choroba wieńcowa objawy ]