6őbqň'ušÔŁšbŁÎ▒║) Ż¬ ├ ?ÖĘž║ăźóOŢjÍ┐├ ?ľ)ń▓ŔşzÜŔüžZ×,Ü«´Š╩ÎČÂśióybŁÝy×Úe
www.gim3-skierniewice.pl/map/
Kompetencje Dyrektora szkoły

ZAKRES KOMPETENCJI DYREKTORA SZKOŁY

 

1. Dyrektor jest kierownikiem zak┼éadu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracownik├│w nie b─Öd─ůcych nauczycielami. Dyrektor w szczeg├│lno┼Ťci decyduje w sprawach:

a) Zatrudnienie i zwolnienie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

b) Przyznawanie nagr├│d oraz wymierzanie kar porz─ůdkowych nauczycielom i innym pracownikom szko┼éy.

c) Wyst─Öpowanie z wnioskami, po zasi─Ögni─Öciu opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

2. Dyrektor szkoły jednoosobowo reprezentuje placówkę w stosunkach zewnętrznych.

3. W ramach reprezentacji, o kt├│rej mowa w ust. 2 Dyrektor szko┼éy jest uprawniony do dysponowania ┼Ťrodkami finansowymi szko┼éy, w tym do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä w imieniu i na rzecz szko┼éy do wysoko┼Ťci ┼Ťrodk├│w finansowych pozostaj─ůcych w dyspozycji szko┼éy zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem przeznaczenia powy┼╝szych ┼Ťrodk├│w wynikaj─ůcego z postanowie┼ä powy┼╝szego planu.

4. W razie zastrze┼╝enia sobie, na mocy odr─Öbnych przepis├│w, przez organ prowadz─ůcy szko┼é─Ö prawa zatwierdzania rocznych plan├│w finansowych szko┼éy przez organy wykonawcze organu prowadz─ůcego szko┼é─Ö, Dyrektor odpowiada za terminowe przed┼éo┼╝enie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia.

5. W razie korzystania przez szko┼é─Ö z obs┼éugi ┼Ťwiadczonej przez powo┼éane na mocy odr─Öbnych przepis├│w jednostki obs┼éugi ekonomiczno - administracyjnej szko┼éy, jednostki te mog─Ö udzieli─ç pomocy Dyrektorowi szko┼éy w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporz─ůdzenie planu lub projektu planu, o kt├│rym mowa w ust 4 wy┼é─ůczn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç przed organem prowadz─ůcym szko┼é─Ö ponosi jej Dyrektor.

6. Zasady przewidziane w ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie finansowym szkoły.

7. Za prowadzenie prawid┼éowej gospodarki finansowej przez szko┼é─Ö wy┼é─ůczn─ů

odpowiedzialno┼Ť─ç ponosi Dyrektor szko┼éy.

8. W ramach odpowiedzialno┼Ťci, o kt├│rej mowa w ust. 7 Dyrektor szko┼éy odpowiada w szczeg├│lno┼Ťci za:

a) prawid┼éowe, zgodne z zapisami rocznego planu finansowego, gospodarowanie ┼Ťrodkami finansowymi szko┼éy,

b) dokonywanie wydatk├│w w ramach podzia┼éek klasyfikacyjnych obowi─ůzuj─ůcego planu finansowego i w kwotach nie przekraczaj─ůcych wysoko┼Ťci w nich przewidzianych,

c) terminowe rozliczanie za pomoc─ů stosownych dokument├│w z organem prowadz─ůcym szko┼é─Ö ┼Ťrodk├│w otrzymanych z bud┼╝etu tego organu,

d) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zam├│wieniach publicznych przy zakupie towar├│w, us┼éug i rob├│t budowlanych ze ┼Ťrodk├│w otrzymanych od organu prowadz─ůcego szko┼é─Ö, obj─Ötych rocznym planem finansowym szko┼éy.

9. Dyrektor ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za prawid┼éowe tj. rzetelne, celowe, oszcz─Ödne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarz─ůd mieniem szko┼éy.

10. W zakresie spraw, o kt├│rych mowa w ust. 7-9 Dyrektor szko┼éy podlega nadzorowi organu prowadz─ůcego szko┼é─Ö, na zasadach wynikaj─ůcych z odr─Öbnych przepis├│w.

11. Dyrektor kieruje szko┼é─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci kieruje bie┼╝─ůc─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů dydaktyczno - wychowawcz─ů szko┼éy:

a) Sprawuje nadz├│r pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli.

b) Powo┼éuje nauczycieli na stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb.

c) Opracowuje przydzia┼é czynno┼Ťci dla wszystkich pracownik├│w szko┼éy.

d) Kieruje nauczycieli na kursy metodyczne, studia podyplomowe i inne formy kształcenia zawodowego.

e) Sprawuje nadz├│r nad bibliotek─ů szkoln─ů.

f) Wykonuje inne zadania wynikaj─ůce z przepis├│w og├│lnych.

12. Sprawuje opiek─Ö nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania pro - zdrowotne.

13. Sprawuje kontrol─Ö spe┼éniania obowi─ůzku przez dzieci zamieszkuj─ůce w obwodzie szko┼éy zgodnie z Ustaw─ů o Systemie O┼Ťwiaty.

a) Zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z odr─Öbnymi

przepisami.

b) W uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora ucze┼ä mo┼╝e by─ç przeniesiony przez Kuratora O┼Ťwiaty do innej szko┼éy.

14. Dyrektor w wykonywaniu swoich zada┼ä wsp├│┼épracuje z Rad─ů Pedagogiczn─ů
i Samorz─ůdem Szko┼éy, z Rad─ů Rodzic├│w, a w szczeg├│lno┼Ťci:

a) Zwołuje i przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej.

b) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji.

c) Mo┼╝e uczestniczy─ç w obradach Rady Rodzic├│w, Samorz─ůdu Szkolnego z g┼éosem doradczym.

d) Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni┼╝ dwa razu w roku, og├│lne wnioski wynikaj─ůce ze sprawowania nadzoru pedagogicznego i informacji
o dzia┼éalno┼Ťci szko┼éy.

e) W przypadku niezgodno┼Ťci z prawem uchwa┼é Rady Pedagogicznej wstrzymuje ich wykonanie. O wstrzymaniu si─Ö od wykonania uchwa┼éy dyrektor niezw┼éocznie powiadamia organ prowadz─ůcy szko┼é─Ö oraz sprawuj─ůcy nadz├│r pedagogiczny. Organ sprawuj─ůcy nadz├│r pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadz─ůcym szko┼é─Ö uchyla uchwa┼é─Ö w razie stwierdzenia jej niezgodno┼Ťci z przepisami prawa.

f) Dyrektor jest zobowi─ůzany przeprowadzi─ç post─Öpowanie wyja┼Ťniaj─ůce w ci─ůgu 14 dni od otrzymania umotywowanego wniosku Rady Pedagogicznej w sprawie odwo┼éania wicedyrektora szko┼éy lub nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

15. Realizuje zadania zwi─ůzane z procedura awansu zawodowego nauczycieli.

16. Zapewnia odpowiedni stan BHP.

   
© ALLROUNDER