rehabilitacja niemowląt warszawa wizyty domowe

Ekspresja PDGF i jej receptorów jest podwyższona na fibroblastach SSc i tkankach uszkodzonych (80) oraz w płynie z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych u pacjentów z SSc (81). Autoprzeciwciała specyficzne dla receptora PDGF można wykryć w surowicy od pacjentów z SSc (51). Wykazano, że przeciwciała te indukują aktywację normalnych fibroblastów in vitro poprzez aktywację receptora PDGF pośredniczoną wewnątrzkomórkową kaskadą Ha-Ras. ERK1 / 2 i generowanie ROS (51). Cytokiny IL-4 i IL-13 odgrywają główną rolę w patogenezie chorób, w których pośredniczą komórki Th2, takich jak astma i patogeneza zaburzeń zwłóknieniowych (40). W normalnych fibroblastach, IL-4 stymuluje proliferację, chemotaksję i syntezę kolagenu i wzmaga produkcję TGF-a. i CTGF (82). Poziomy IL-4 są podwyższone w surowicy pacjentów z SSc (83), a liczba limfocytów T wytwarzających IL-4. jest zwiększona w ich krwi obwodowej (84, 85). Ekspresja białka IL-4 i mRNA jest znacznie podwyższona w uszkodzonej skórze SSc i hodowanych fibroblastach (86). Profibrotyczne aktywności IL-13 obejmują zarówno bezpośrednią aktywację fibroblastów, jak i mechanizmy pośrednie z powodu stymulacji TGF-a. (87, 88). Chociaż poziomy IL-13 są podwyższone w surowicy pacjentów z SSc, jego rola w indukowaniu i utrzymywaniu zwłóknienia tkanki w SSc pozostaje do ustalenia. Chemokiny mają szeroki zakres celów komórkowych i aktywności biologicznych i coraz częściej są zaangażowane w zwłóknienie (60). In vitro, MCP-1 stymuluje wytwarzanie kolagenu bezpośrednio lub pośrednio przez indukcję endogennego TGF-a. i IL-4 (89). Poziomy MCP-1 i wielu innych chemokin są podwyższone w surowicy i płynie po płukaniu oskrzelowo-pęcherzykowym od pacjentów z SSc i korelują z ciężkościami zwłóknienia (90, 91). Ekspresja MCP-1 i MCP-3 i ich receptorów jest znacznie podwyższona w uszkodzonej skórze i hodowanych fibroblastach od pacjentów z SSc, szczególnie we wczesnym stadium choroby (92, 93). Endogenne mechanizmy osłabiania reakcji włóknienia. Aby uniknąć nadmiernych blizn po urazie, powstały nadmiarowe mechanizmy biologiczne, aby zahamować syntezę ECM i proliferację i różnicowanie fibroblastów, a tym samym spowolnić proces włóknienia. Odpowiednie tymczasowe wykorzystanie tych mechanizmów umożliwia naprawę uszkodzonej tkanki bez rozwoju zwłóknienia. Prototypowa cytokina Th1 IFN-y hamuje ekspresję genów kodujących białka kolagenowe i znosi stymulujące działanie TGF-a (94, 95). IFN-. jest także silnym inhibitorem proliferacji fibroblastów, skurczem ECM i transróżnicowaniem fibroblastów do miofibroblastów (60). Wykazano, że IFN-y hamuje reakcje zwłóknieniowe in vivo i in vitro (96), a zatem może pełnić funkcję fizjologiczną jako endogenny naturalny mediator antyfibrotyczny. Chociaż niektóre badania sugerują, że IL-10 (sama lub w połączeniu z IFN-a) działa także jako represor procesu fibrotycznego (97), rola IL-10 w SSc pozostaje wyjaśniona. Fibroblasty są wyposażone w endogenne cząsteczki, które mogą hamować stymulację ekspresji genów ECM. Na przykład, blokując TGF-. pośredniczony przez SMAD transdukcja sygnału, SMAD7 ogranicza intensywność i czas trwania TGF-. odpowiedź i zapobiega długotrwałej stymulacji syntezy kolagenu przez prawidłowe fibroblasty (98). Upośledzona ekspresja lub funkcja SMAD7 została wykazana w fibroblastach SSc (99). Dodatkowe cząsteczki, które działają jako wewnętrzne represory podstawowej lub indukowalnej syntezy kolagenu obejmują czynniki transkrypcyjne SP3, FLI-1, p53, RAS i jądrowy receptor hormonalny PPARa. (100. 103). Zmniejszona ekspresja lub funkcja tych endogennych inhibitorów lub ich upośledzona reakcja na zewnątrzkomórkowe ligandy mogą przyczyniać się do nadmiernej i utrzymującej się regulacji ECM w zwłóknieniu. Fibroblasty SSc: autonomicznie aktywowane komórki efektorowe w zwłóknieniu
[podobne: ciśnienie krwi normy, gim 3, sesja z plusem 3 gimnazjum ]