Klopidogrel w porównaniu z aspiryną i esomeprazolem w zapobieganiu krwawienia z nawrotów wrzodu ad 6

Nawracające zdarzenia niedokrwienne wystąpiły u 9 pacjentów z grupy klopidogrelu (1 pacjent przebył zawał mięśnia sercowego, 6 miało niestabilną dławicę piersiową, a 2 miało niewydolność naczyń mózgowych), a u 11 pacjentów w grupie z kwasem acetylosalicylowym i esomeprazolem (1 miał zawał mięśnia sercowego, 7 miało niestabilność dławica piersiowa, a 3 miało niewydolność naczyń mózgowych). Śmiertelność
Z 12 pacjentów, którzy zmarli, 8 było w grupie klopidogrelu (1 pacjent zmarł z powodu zawału mięśnia sercowego, z powodu krwotoku śródczaszkowego, z powodu niewydolności serca, 3 z posocznicy i 2 z niepewnych przyczyn), a 4 z aspiryny – plus -esomeprazol (1 pacjent zmarł z powodu zawału mięśnia sercowego, z powodu niewydolności naczyń mózgowych, z niewydolności nerek i z niepewnych przyczyn).
Dyskusja
Autorzy przetestowali hipotezę, że klopidogrel nie będzie gorszy od kwasu acetylosalicylowego i esomeprazolu w zapobieganiu nawrotowym krwawieniem z wrzodu u pacjentów wysokiego ryzyka. Pacjenci włączeni do tego badania mieli wiele czynników ryzyka, w tym niedawną historię krwawienia z wrzodu wywołanego przez aspirynę, zaawansowanego wieku i współistniejących stanów. Stwierdziliśmy, że wśród pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, którzy otrzymywali klopidogrel po wygojeniu się wrzodów, częstość występowania nawracających krwawień z wrzodu była niedopuszczalnie wysoka: 8,6% pacjentów miało nawracające krwawienie podczas 12-miesięcznego okresu badania, w porównaniu 0,7 procent pacjentów otrzymujących aspirynę i esomeprazol. Continue reading „Klopidogrel w porównaniu z aspiryną i esomeprazolem w zapobieganiu krwawienia z nawrotów wrzodu ad 6”

Klopidogrel w porównaniu z aspiryną i esomeprazolem w zapobieganiu krwawienia z nawrotów wrzodu ad 5

Mediana średnicy nawrotowych owrzodzeń wynosiła 0,5 cm (zakres od 0,5 do 3,0 cm). Pięciu pacjentów wymagało endoskopowej kontroli czynnego krwawienia i ośmiu wymaganych przetoczeń (mediana, 3,5 jednostki, zakres od do 9). U 10 spośród 14 pacjentów z nawracającymi krwawieniami (71,4%) owrzodzenia powracały do poprzednich lokalizacji. U żadnego z 14 pacjentów nie wystąpiło nawracające zakażenie H. pylori. Continue reading „Klopidogrel w porównaniu z aspiryną i esomeprazolem w zapobieganiu krwawienia z nawrotów wrzodu ad 5”

Klopidogrel w porównaniu z aspiryną i esomeprazolem w zapobieganiu krwawienia z nawrotów wrzodu czesc 4

W związku z powyższym, w każdej z dwóch grup badanych potrzebna była próbka o wielkości 145 pacjentów, aby dać badaniu 80-procentową siłę i 5-procentowy poziom istotności przy zastosowaniu jednostronnego testu równoważności proporcji. 19 Zakładając, że 10 procent pacjentów nie zakończył badania kontrolnego, potrzebna byłaby całkowita próba 319 pacjentów. Nie przeprowadzono żadnej wstępnej analizy. Analiza danych została przeprowadzona wyłącznie przez komitet ds. Przeglądu danych. Continue reading „Klopidogrel w porównaniu z aspiryną i esomeprazolem w zapobieganiu krwawienia z nawrotów wrzodu czesc 4”

Klopidogrel w porównaniu z aspiryną i esomeprazolem w zapobieganiu krwawienia z nawrotów wrzodu cd

Przy każdej wizycie mierzono poziomy hemoglobiny i biochemiczne wartości w surowicy, a także oceniono podatność na leki, stosowanie innych leków, w tym leków dostępnych bez recepty, oraz bezpieczeństwo. Zgodność leków oceniano za pomocą liczenia pigułek. Wykorzystaliśmy również ogólnounijną elektroniczną bazę danych recepty, która zawierała wszystkie recepty napisane w publicznym sektorze zdrowia; i pobraliśmy leki dostępne bez recepty i recepty od pacjentów, ich rodzin i ich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu zidentyfikowania każdego jednoczesnego leczenia NLPZ lub aspiryną. Ocena bezpieczeństwa opierała się na badaniu fizykalnym, testach laboratoryjnych oraz zaobserwowanych lub zgłoszonych zdarzeniach niepożądanych. Udostępniono bezpośrednią linię telefoniczną dla pacjentów i lekarzy do zgłaszania zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły między zaplanowanymi wizytami u lekarzy prowadzących badania. Continue reading „Klopidogrel w porównaniu z aspiryną i esomeprazolem w zapobieganiu krwawienia z nawrotów wrzodu cd”

Wpływ umiarkowanego spożywania alkoholu na funkcje poznawcze u kobiet ad 5

Chociaż zastosowanie korekty dla wyjściowych wyników poznawczych jest kontrowersyjne, uważamy, że taka korekta jest konieczna, aby uwzględnić uczenie się (efekt znajomości pytań testowych z poprzedniej administracji) i efekty sufitu (ci z doskonałymi wynikami nie mogą się poprawić, a tym samym, ich wyniki najprawdopodobniej spadną) i zmniejszyć zmienność w obrębie badanych. Wyniki były podobne przed i po dostosowaniu do wyjściowych wyników poznawczych. Wcześniej wykazaliśmy, że osoby z cukrzycą mają zwiększone ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych33 i zazwyczaj zaleca się unikanie alkoholu. W pierwotnych analizach skorygowaliśmy obecność lub brak cukrzycy, ale przeprowadziliśmy wtórną analizę wykluczającą kobiety z cukrzycą. Aby zbadać interakcje z allelem E .4 apolipoproteiny, stratyfikowaliśmy analizy według tych bez allelu .4 i alleli .4. Continue reading „Wpływ umiarkowanego spożywania alkoholu na funkcje poznawcze u kobiet ad 5”

Wpływ umiarkowanego spożywania alkoholu na funkcje poznawcze u kobiet czesc 4

Genotyp apolipoproteiny E oceniano w losowej podgrupie 3036 kobiet uwzględnionych w analizie wyjściowej. Analiza statystyczna
Przeanalizowaliśmy zależność spożycia alkoholu (od najnowszego kwestionariusza przed wyjściowym wywiadem poznawczym) do funkcji poznawczych i spadku funkcji poznawczych. Na podstawie rozkładu spożycia alkoholu zaklasyfikowaliśmy kobiety jako niepalących (kategorię referencyjną), osoby pijące od 1,0 do 14,9 g alkoholu dziennie oraz osoby pijące od 15,0 do 30,0 g alkoholu dziennie. Obliczyliśmy średnie wyniki dla testów kognitywnych według spożycia alkoholu, stosując modele regresji liniowej w celu dostosowania do wieku i innych potencjalnych czynników zakłócających (patrz poniżej).
Sklasyfikowaliśmy także wydajność poznawczą jako upośledzoną lub niezakłóconą. Continue reading „Wpływ umiarkowanego spożywania alkoholu na funkcje poznawcze u kobiet czesc 4”

Wpływ umiarkowanego spożywania alkoholu na funkcje poznawcze u kobiet cd

Analiza zmian funkcji poznawczych obejmowała 11102 kobiety, które również ukończyły ocenę uzupełniającą. Testy funkcji poznawczych
Pierwsza rozmowa składała się z Wywiadu telefonicznego na temat statusu poznawczego (TICS) 23, wzorowanego na Mini-Mental State Examination (MMSE). Wyniki dla TICS mogą wynosić od 0 do 41 (idealne), z wynikiem poniżej 31 oznaczającym upośledzenie funkcji poznawczych i zawierać wynik dla natychmiastowego wycofania listy zawierającej 10 słów. Brandt i wsp.23 wykazali korelację pomiędzy 0,94 a wynikami TICS i MMSE oraz wysoką wiarygodność test-retest dla TICS (r = 0,97) .23
W 1997 r. Rozpoczęliśmy dodatkowe testy: natychmiastowe i opóźnione wycofanie pamięci East Test pamięci24; opóźnione przywołanie 10-literowej listy TICS do oceny pamięci werbalnej; próba płynności słownej, w której kobiety zostały poproszone o nazwanie jak największej liczby zwierząt w ciągu jednej minuty25; i test rozpiętości w skali cyfrowej w celu oceny pamięci roboczej i uwagi. Continue reading „Wpływ umiarkowanego spożywania alkoholu na funkcje poznawcze u kobiet cd”

Wpływ umiarkowanego spożywania alkoholu na funkcje poznawcze u kobiet ad

Kwalifikujące się kobiety były uczestnikami społeczności bez diagnozy udaru. Spośród 21.202 kobiet, z którymi się skontaktowaliśmy, 93 procent ukończyło wywiad kognitywny z telefonem, a wskaźniki odpowiedzi wahały się o nie więcej niż 2 procent w poszczególnych kategoriach spożycia alkoholu. Z wyłączeniem 3 procent kobiet, które zmarły po podstawowej ocenie poznawczej, powtórzyliśmy telefoniczną ocenę funkcji poznawczych po średnio 1,8 roku (zakres od 1,3 do 5,5) u 93 procent kobiet; 7 procent odmówiło lub straciło czas na obserwację. Wszystkie aspekty badania zostały zatwierdzone przez ludzki komitet badawczy w Brigham i Szpital Kobiecy. W przypadku informacji zawartych w kwestionariuszu uznano, że zwrot wypełnionego kwestionariusza pociąga za sobą świadomą zgodę. Continue reading „Wpływ umiarkowanego spożywania alkoholu na funkcje poznawcze u kobiet ad”

Wpływ umiarkowanego spożywania alkoholu na funkcje poznawcze u kobiet

Negatywne skutki nadmiernego spożycia alkoholu na funkcje poznawcze są dobrze ustalone, ale wpływ umiarkowanego spożycia jest niepewny. Metody
W latach 1995-2001 dokonaliśmy oceny funkcji poznawczych u 12 480 uczestników badania Nurses Health Study, którzy mieli 70 do 81 lat, z oceną kontynuacyjną w 11,102 dwa lata później. Poziom konsumpcji alkoholu ustalano regularnie począwszy od 1980 r. Wyliczyliśmy średnią ocenę kognitywną dostosowaną dla wielu zmiennych i dostosowane do wielu zmiennych ryzyko upośledzenia funkcji poznawczych (zdefiniowane jako najniższe 10 procent wyników) i znaczne obniżenie funkcji poznawczych w czasie (określone jako zmianę, która była w najgorszym 10 procentach rozkładu spadku). Przeprowadziliśmy również stratyfikację analiz według genotypu apolipoproteiny E w podgrupie kobiet. Continue reading „Wpływ umiarkowanego spożywania alkoholu na funkcje poznawcze u kobiet”

Amiodaron lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator do zastoinowej niewydolności serca cd

Ze względu na możliwość stymulacji anty-paciorkowcowej pogarszającą CHF, inicjowano ją tylko wtedy, gdy częstość wewnętrzna spadła do mniejszej niż 34 uderzeń na minutę, co stanowiło najniższą możliwą granicę wyzwalania w modelu ICD (model Medtronic 7223). Nie można stosować tempa reakcji na stawki. Rozpoczęcie terapii i kontynuacja
Pacjenci przydzieleni do amiodaronu lub placebo zaczęli terapię ambulatoryjną natychmiast po randomizacji. Pacjenci przypisani do terapii ICD otrzymali medianę w ciągu trzech dni po randomizacji (zakres międzykwartylowy, dwa do pięciu). Zalecano ambulatoryjne wszczepienie urządzenia. Continue reading „Amiodaron lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator do zastoinowej niewydolności serca cd”