Łagodna hipotermia śródoperacyjna podczas operacji tętniaka wewnątrzczaszkowego ad 6

Nie było istotnych różnic między grupami. Zdarzenia niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Wybrane niepożądane zdarzenia i procedury. Nie było znaczących różnic w częstości występowania jakiegokolwiek zdarzenia po randomizacji, z wyjątkiem wyższego odsetka bakteriemii w grupie hipotermii niż w grupie z normotermią (25 pacjentów [5 procent] vs. 13 pacjentów [3 procent], P = 0,05) (Tabela 4).
Dyskusja
Badania na zwierzętach wykazały ochronną lub terapeutyczną wartość łagodnej hipotermii dla zniewag, w tym globalnego niedokrwienia mózgu, trwałego lub tymczasowego ogniskowego niedokrwienia, urazu i krwotoku podpajęczynówkowego. 8-11,38-42 W związku z tym chcieliśmy ocenić hipotermię w celu poprawa wyniku neurochirurgii. Pacjenci poddawani kraniotomii w celu umieszczenia klipsów tętniaka po krwawieniu podpajęczynówkowym wydają się być optymalną populacją badaną, ponieważ znaczna część tych pacjentów budzi się z nowymi lub pogorszonymi deficytami neurologicznymi. Na przykład, przegląd danych dotyczących 2922 pacjentów chirurgicznych w Międzynarodowym badaniu czasowym chirurgii tętniaka wskazał, że 32,5 procent miało spadek stanu neurologicznego 24 godziny po zabiegu (Torner J: dane niepublikowane). Wartości te są bardzo podobne do częstości występowania pogorszonych wartości w Skali Udaru NIH od 3 do 6 godzin i 24 godziny po zabiegu u naszych pacjentów.
Chociaż sam krwotok podpajęczynówkowy uszkadza mózg, neurochirurgia niesie własne ryzyko. U pacjentów z niezakłóconymi tętniakami, którzy przed zabiegiem byli neurologicznie normalni, łączna częstość powikłań pooperacyjnych i zgonów w jednym badaniu wynosiła 15,7% .43 Przyczyny takich powikłań są niejasne, ale obejmują cofanie się mózgu, 44 tymczasowe zamknięcie tętnicy, 45 śródoperacyjne pęknięcie, 46 i inne udary niedokrwienne, które mogą być podatne na złagodzenie przez hipotermię.
U naszych pacjentów, w przeciwieństwie do pacjentów z udarem, urazem głowy lub zatrzymaniem akcji serca, chłodzenie można było rozpocząć przed prawdopodobnym czasem urazu. Na podstawie badania pilotażowego 23 zdefiniowaliśmy populację badaną jako taką, w której szanse na wykazanie korzyści wydają się być maksymalne. Kwalifikowalność została ograniczona do tych z World Federation of Neurological Surgeons ocenę I, II lub III, ponieważ spodziewaliśmy się, że odsetek powikłań i zgonów będzie wysoki wśród pacjentów z oceną IV lub V, niezależnie od zastosowanej terapii. Pacjenci otyli byli wykluczeni, ponieważ są trudni do schłodzenia.23 Chłodzenie było ograniczone do okresu śródoperacyjnego, ponieważ stosowanie dłuższych okresów hipotermii mogło zwiększać ryzyko i ograniczałoby klinicystom zdolność oceny stanu neurologicznego pacjenta natychmiast po operacji. Docelowa temperatura 33 ° C została wybrana dostatecznie niska, aby mogła być potencjalnie ochronna, ale praktycznie możliwa do osiągnięcia przy użyciu metod chłodzenia powierzchniowego bez opóźniania postępu operacji.
Nasze wyniki pokazują, że stosowanie łagodnej hipotermii w okresie śródoperacyjnym nie ma korzystnego wpływu na wynik w tej populacji pacjentów. 95-procentowe przedziały ufności dla różnicy między grupami w procentach pacjentów z dobrym wynikiem wykluczają klinicznie znaczącą różnicę, którą próbę zaprojektowano w celu wykrycia
[patrz też: biogenes rejestracja, sartany, resuscytacja płynowa ]
[hasła pokrewne: gim 3 skierniewice, choroba bechterewa, sesja z plusem 2 gimnazjum ]