Cytoplazmatyczna nukleofosminina w ostrej białaczce szpikowej z normalnym kwasem

Nucleophosmin (NPM), białko o strukturze nukleocytoplazmatycznej z wybitną lokalizacją jąderka, reguluje szlak supresorowy guza ARF-p53. Translokacje obejmujące gen NPM powodują dyslokację cytoplazmatyczną białka NPM. Metody
Wykorzystaliśmy metody immunohistochemiczne do badania subkomórkowej lokalizacji NPM w próbkach z biopsji szpiku od 591 pacjentów z pierwotną ostrą białaczką szpikową (AML). Następnie skorelowaliśmy obecność cytoplazmatycznego NPM z klinicznymi i biologicznymi cechami choroby.
Wyniki
Cytoplazmatyczne NPM wykryto w 208 (35,2%) z 591 próbek od pacjentów z pierwotną AML, ale nie w 135 wtórnych próbkach AML lub w 980 nowotworach krwiotwórczych lub zewnątrzhematopoetycznych innych niż AML. Było to związane z szerokim spektrum morfologicznych podtypów choroby, prawidłowym kariotypem i reakcją na chemioterapię indukcyjną, ale nie z nawracającymi nieprawidłowościami genetycznymi. Występowała wysoka częstotliwość wewnętrznych tandemowych duplikacji FLT3 i brak CD34 i CD133 w próbkach AML z prawidłowym kariotypem i dyslokacją cytoplazmatyczną NPM, ale nie w tych, w których białko było ograniczone do jądra. Próbki AML z cytoplazmatyczną NPM zawierały mutacje genu NPM, które według przewidywań zmieniały białko na C-końcu; ten zmutowany gen powodował cytoplazmatyczną lokalizację NPM w transfekowanych komórkach.
Wnioski
Cytoplazmatyczne NPM jest charakterystyczną cechą dużej podgrupy pacjentów z AML, którzy mają prawidłowy kariotyp, mutacje genów NPM i reakcję na chemioterapię indukcyjną.
Wprowadzenie
Ostra białaczka szpikowa (AML), najczęstsza forma ostrej białaczki u dorosłych, jest heterogenną grupą chorób, które można wyleczyć w około 30 procentach przypadków. Analiza cytogenetyczna przypisuje AML różnym grupom prognostycznym1; niektóre podtypy, takie jak ostra białaczka promielocytowa z translokacją (15; 17) (podtypu M3 według francusko-amerykańsko-brytyjskiej klasyfikacji [FAB]), można poddać specyficznym terapiom. Jednakże, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości chromosomalnych za pomocą konwencjonalnego kariotypowania w 40 do 50 procent przypadków. Próby stratyfikacji takich przypadków na podstawie mikromacierzy komplementarnego DNA2,3 udało się powiązać wzory ekspresji genów z różnicami w odpowiedziach na leczenie, ale z tych badań nie wyłoniły się żadne specyficzne podgrupy genetyczne.
Nucleophosmin (NPM), białko, które porusza się między jądrem a cytoplazmą, 4 jest najbardziej widoczne w jądrach.5 NPM jest molekularnym białkiem opiekuńczym6, który może zapobiegać agregacji białek w jąderku i regulować składanie i transport cząstek preribosomalnych przez błonę jądrową. 4 Jest to również cel kompleksów CDK2-cyklina E w duplikacji centrosomów7 i jest zaangażowany w regulację szlaku supresorowego nowotworu -53 białka ARF (ang. Alternate-reading-frame protein) 8-10
Gen NPM jest partnerem w chromosomalnych translokacjach białaczek i chłoniaków, które prowadzą do powstania białek fuzyjnych zawierających tylko N-końcowy region NPM11,12 – mianowicie kinazę chłoniaka NPM-anaplastycznego (NPM-ALK), 13 receptora kwasu NPM-kwasu retinowego . (NPM-RAR.), 14 i NPM-czynnik białaczki szpikowej (NPM-MLF1) .15 Wydaje się, że NPM przyczynia się do onkogenezy poprzez aktywację potencjału onkogennego partnera białka fuzyjnego (ALK, MLF1 lub RAR.) .16 Ponieważ NPM jest uważa się, że ma funkcję supresora nowotworu, zaburzenia w jego przemieszczaniu się z jądra do cytoplazmy mogą być kluczowe dla transformacji nowotworowej
[hasła pokrewne: fitolizyna w ciąży, sartany, hipogonadyzm ]
[podobne: choroba wysokościowa, gimnazjum nr 3 skierniewice, gim 3 ]